Algemene Voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Ondernemer, handelend onder de naam Decovista: de natuurlijke of rechtspersoon, welke producten en/of diensten zowel direct als op afstand aan consumenten aanbiedt;
  2. klant of consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Erkenning elektronische communicatie
Decovista erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden, hieronder ook begrepen de secties DisclaimerPrivacy Policy Gift Voucher en Levertijd, Verzenden en Retourneren zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven op de internetlocatie, op alle overeenkomsten die via de internetlocatie tot stand komen tussen de Consument en Ondernemer en op alle bestellingen die door de consument via de internetsite worden geplaatst. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.  De voorwaarden zijn via de internet web-shop te raadplegen (via http://www.decovista.nl/nl/service/general-terms-conditions/), te downloaden en te printen.  Op verzoek zal Ondernemer ze per reguliere post toezenden.  Op het vestigingsadres bestelde of gekochte goederen vallen niet onder de wet voor kopen op afstand. Op overeenkomsten tussen Ondernemer  en de klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Onderzoekplicht:
Bij aanname van een pakket heeft klant of diens plaatsvervanger de verplichting de inhoud bij aflevering te onderzoeken op schade en om vast te stellen of het geleverde overeenkomt met de bestelling. Bij gebreken dient hij Ondernemer daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur hierover te informeren. Dit kan zowel per e-mail als telefonisch. Bij transportschade  zal het betreffende artikel waar mogelijk worden vervangen als is gehandeld volgens de voorwaarden en instructies zoals beschreven bij Levertijd, Verzenden, Retourneren, onderdeel "Beschadigd ontvangen artikelen". 

Zichttermijn / afkoelingsperiode
De consument heeft op internetbestellingen een bedenktermijn van veertien dagen. Deze termijn vangt aan op de leverdatum. Indien de consument een product niet wenst te behouden, dient hij dit binnen veertien dagen na afleverdatum schriftelijk (e-mail) aan Ondernemer te melden, voorafgaand aan de terugzending. Het artikel kan daarna, mits in oorspronkelijke staat, ongebruikt en in de zoveel mogelijk onbeschadigde, originele verpakking worden geretourneerd.
De kosten en het risico van retournering zijn voor rekening en verantwoording van de consument. Als de originele productverpakking geschonden is, waardoor het artikel niet meer als 'nieuw' kan worden verkocht, dan wordt de waardevermindering in mindering gebracht op het terug te betalen aankoopbedrag.  Indien een product of de originele verpakking tijdens de retournering schade heeft opgelopen, dan zal Ondernemer hiervan de consument binnen 72 uur in kennis stellen. De consument dient dan verdere stappen te ondernemen om zijn schade en/of die van de ondernemer op te lossen. 

Terugbetaling van ongeschonden en in de oorspronkelijke staat verkerende artikelen geschiedt binnen 7 dagen (tot maximaal de wettelijke termijn van 14 dagen) en omvat de betaalde prijs voor het artikel alsmede de verzendkosten. Indien het geretourneerde artikel slechts een deel is van een levering en de andere geleverde artikelen worden behouden, dan vindt geen restitutie plaats van de oorspronkelijke betaalde verzendkosten. Als voor de betaling een kortingscode werd gebruikt dan controleert Ondernemer of deze na retournering van een artikel nog van toepassing is op de behouden artikelen en wordt een herberekening gemaakt. 

Uitgezonderd van de zichttermijn zijn artikelen die rechtstreeks op het bezoekadres (showroom-winkel) zijn gekocht of besteld, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

Productinformatie
Handgemaakte artikelen kunnen in afwijking van de productomschrijving kleine maat- en kleurafwijkingen hebben, of enige imperfecties vertonen. Deze afwijkingen zijn het gevolg van de ambachtelijke productie. Ze mogen geen reden zijn een artikel te retourneren.  Ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing ervan.

Lees ook onze Disclaimer.

Garantie
Op onze artikelen met electronische componenten geven we een garantie van twee jaar. We zullen bij een defect proberen deze te herstellen, of te vervangen zolang het artikel nog verkrijgbaar is. Is geen van beide mogelijk dan zullen we de restwaarde ervan bepalen aan de hand van de te verwachten levensduur van klein huishoudelijke artikelen en de daarvan verstreken tijd.
Handgemaakte, decoratieve designobjecten zoals meubelen en spiegels: de garantie strekt zich uit tot constructiefouten die zich binnen drie maanden voordoen. Garantie is niet van toepassing op slijtage en losraken van meubelstoffen, lakbeschadigingen en verkleuringen die na verloop van tijd  kunnen optreden, of ontstaan als gevolg van stoten, schuiven, gebruik of zonlicht. Deze objecten en meubels zijn geschikt voor licht gebruik. Garantie op decoratieve ornamenten die onder, of op meubels en spiegels zijn gemonteerd, evenals ophangconstructies van woondecoratie en spiegels en beweegbare onderdelen zijn uitgesloten van garantie.
Sierkussens en kussenritsen zijn uitgesloten van garantie, omdat niet te controleren is of de plaatsing van de binnenkussens voldoende voorzichtig heeft plaatsgevonden om te voorkomen dat de rits uitscheurt. Dit geldt ook voor de houdbaarheid, vormvastheid en kleurechtheid van de meubelstoffen omdat ze door ongeschikte schoonmaakhandelingen of onoordeellkundig gebruik kunnen ontstaan.

Prijzen
Via de webwinkel getoonde prijzen, zijn gebaseerd op Euro’s, inclusief b.t.w. en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. Bedragen getoond in vreemde valuta worden automatisch in de webshop berekend en kunnen onderhevig zijn aan koersschommelingen.
Ondernemer is niet gehouden tot het leveren van producten indien er sprake is van een foutief geprijsd artikel, een door de consument onjuist geselecteerde verzendwijze, een fout in de aangegeven verzendkosten of een onterecht ingewisselde kortingscode.

Levering van bestelde producten geschiedt tegen de - op het moment van totstandkoming van de overeenkomst - op de internetlocatie vermelde prijzen of tegen de prijs waarvoor een factuur is gemaakt (typefouten voorbehouden). 
Afwijkende prijzen die door ondernemer of diens medewerkers op andere wijze dan via de internetlocatie kenbaar zijn gemaakt, binden ondernemer niet. Ondernemer heeft het recht de prijzen en tarieven op elk moment te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gaan in vanaf het moment van publicatie in de web-shop, maar laten reeds verstrekte facturen en bestelbevestigingen ongemoeid, tenzij sprake was van een aannemelijke fout. 

Kortingscodes
Kortingscodes kunnen een beperkte inwisseldatum hebben, van toepassing zijn bij een minimum orderbedrag of enkel gelden bij een bepaalde productgroep. Er kan nooit meer dan 1 kortingscode tegelijk worden ingewisseld. Kortingscodes zijn niet inwisselbaar tegen contant geld.  Als een aangeschaft artikel (deels) is betaald met een kortingscode en dit artikel wordt geretourneerd, dan vindt een herberekening plaats, rekening houdend met het minimale orderbedrag. Hierdoor kan een toegepaste korting vervallen.  

Offertes 
Een offerte is vrijblijvend en bindt noch consument, noch Ondernemer tot aankoop of levering van de in de offerte genoemde zaken en/of tegen de daarin genoemde prijzen. Indien een offerte is uitgebracht waarop geen geldigheidsduur is vermeld, dan is deze offerte ten hoogste tot 30 dagen na uitgifte geldig, onverminderd het recht om verhogingen in de b.t.w. alsnog door te belasten.

Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst tussen de Consument en Ondernemer komt tot stand op het moment dat een bestelling in onze webwinkel wordt ontvangen, waarna geautomatiseerd aan consument een schriftelijke bevestiging van zijn bestelling per e-mail wordt verzonden, met als bijlage de factuur. Van een overeenkomst is eveneens sprake als telefonisch of per e-mail een bestelling wordt gedaan en per e-mail (of op verzoek via de reguliere post) aan consument een orderbevestiging en/of factuur wordt verzonden. De consument is daarbij verantwoordelijk voor het juist vermelden van zijn/haar e-mailadres, opdat elektronische berichten hem/haar kunnen bereiken. Een onjuist opgegeven e-mailadres maakt de overeenkomst niet ongeldig. Consument dient na ontvangst van de factuur het afleveradres op juistheid te controleren en eventuele onvolkomenheden direct door te geven. 

BETAALMETHODEN

Vooraf online betalen
Ondernemer biedt in de webwinkel diverse online betaalmogelijkheden aan en is gerechtigd daarbij eventuele betaalkosten door te berekenen aan de consument. Bij de winkelkassa is zichtbaar of er betaalkosten zijn en hoe hoog deze zijn.   
Alle actuele betaalmogelijkheden worden vermeld in het hoofdstuk "Betaalmethoden" en kunnen per land verschillen. Ondernemer kan niet garanderen dat de gewenste betaalmethode altijd beschikbaar is omdat hij daarbij afhankelijk is van diensten van derden.  

Bankoverschrijving
Consumenten kunnen het factuurbedrag ook overschrijven naar het bankrekeningnummer van Ondernemer dat op de factuur vermeld staat. De bestelde artikelen worden een beperkte tijd gereserveerd in afwachting van de ontvangst van de betaling.  

Betalen na levering (alleen voor Nederland):
Indien de afnemer tijdens het afronden van zijn bestelling kiest voor Achteraf Betalen, dan vindt een acceptatie-verificatie plaats door de uitvoerende partij voor achteraf betalen. Als Achteraf Betalen door deze uitvoerende partij wordt goedgekeurd, dan dient de consument enkel te betalen op de E-factuur van deze instantie die de financiële kant uit naam van de Ondernemer afhandelt. De Ondernemer mengt zich niet in de bemiddeling bij betaalachterstanden, aanmaningen en andere correspondentie tussen deze instantie en afnemer. Meer informatie over Achteraf Betalen is te lezen bij het onderdeel "Meer informatie inzake Achteraf Betalen"

Aanbetalen
Afnemer kan op producten die een langere levertermijn dan 30 dagen hebben en waarvan het aankoopbedrag € 500 of meer bedraagt, met ondernemer een aanbetaling overeenkomen. Het aanbetalingsbedrag is maximaal 40% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-. De aanbetaling kan plaatsvinden via een bankoverschrijving, een i-Deal betaling via een betaallink, of contant op het bezoekadres. De aanbetaling is een garantstelling tot nakoming van de koopovereenkomst. Bij annulering kan Ondernemer gemaakte kosten compenseren met de aanbetaling. Producten waarvoor een aanbetaling is gedaan blijven te allen tijde eigendom van de ondernemer, totdat het volledige aankoopbedrag is voldaan. 

Meer informatie inzake Achteraf Betalen
De mogelijkheid om een bestelling achteraf te betalen heeft ondernemer gecedeerd aan Billink BV, ook bekend als Klarna. Het maximale bedrag dat achteraf betaald kan worden is door Billink gemaximeerd tot € 500 per klant en per factuur. Aankopen bij andere bedrijven worden daarbij meegerekend. 

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Ondernemer in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: "Billink"). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ondernemer overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. De klantgegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren.
De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Bevestiging van bestellingen, betalingen, verzendingen
Een consument die online of telefonisch een bestelling plaatst ontvangt per e-mail een orderbevestiging met als bijlage de factuur, berichtgeving omtrent de betaling en van de verzending. Hierbij is Ondernemer afhankelijk van beschikbaarheid van electronische diensten en juistheid van de  gegevens die consument heeft verstrekt aangaande zijn e-mailadres. Als Consument na 30 minuten nog geen bestelbevestiging heeft ontvangen (controleer ook de Spam-box) wordt hij verzocht telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Ondernemer. 

Betaalherinnering
Ondernemer heeft het recht om de klant een betaalherinnering te sturen of hem telefonisch hierover te benaderen.

Internationale leveringen
Ondernemer verzend haar producten naar consumenten zowel binnen als buiten de Europese Unie. Daarbij is de consument (koper en geadresseerde) altijd zelf verantwoordelijk voor inklaring in het land van bestemming en daarbij ontstane kosten en heffingen. Ondernemer bemiddelt niet bij het oplossen van problemen bij invoer en is niet verantwoordelijk voor inbeslagname, vernietiging, juridische gevolgen en alle kosten die hiermee gepaard gaan. 

Levering goederen en pallets:
Zodra een besteld artikel leveringsgereed of afhaalgereed is dient de klant eraan mee te werken dat ondernemer het product op korte termijn kan overdragen. Normale pakket-formaten worden bezorgd tot aan de eerste drempel van het afleveradres.  Het leveren van grote objecten of van een artikel dat niet in een normaal postpakket kan worden verzonden, zal doorgaans op een pallet door een speciaal daartoe ingeschakeld transportbedrijf plaatsvinden. De chauffeur van het transportbedrijf zal een pallet altijd zo dicht mogelijk bij de stoep van de woning afladen. Uitpakken, plaatsen en afvoeren van verpakkingmateriaal is daarbij niet inbegrepen.  

Levertijden algemeen:
In voorraad zijnde artikelen die verzonden worden als standaard pakket worden gemiddeld binnen 2 werkdagen verzonden. Consument kan zich alvorens de bestelling te plaatsen, ervan vergewissen of een artikel direct in voorraad is. Indien een artikel niet uit voorraad leverbaar is dan wordt het artikel bij de producent besteld en zo snel mogelijk toegestuurd.
Voor niet in voorraad of in backorder zijnde artikelen verwijzen we naar de levertijden zoals vermeld bij Levertijd, Verzenden, Retourneren. De genoemde termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale levertermijn.

Als de ondernemer verwacht dat de wettelijke levertermijn van 90 dagen overschreden zal worden, dan communiceert zij dit aan de consument. De consument kan dan beslissen of hij alsnog zijn bestelling wenst te annuleren. Bij annulering wordt het eventueel vooruitbetaalde bedrag gecrediteerd. Als de klant de order niet annuleert, dan stemt hij nadrukkelijk in met overschrijding van de 30 dagen-termijn en zal hij zich dientengevolge niet beroepen op de ontbindingsmogelijkheid.  

Afleveradres
Ondernemer verzend bestellingen naar het adres dat door de consument in het online bestelformulier als verzendadres is ingevuld.  De consument is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde adresgegevens. Wanneer verzending plaatsvindt op basis van een door de consument verstrekt onjuist  of incompleet adres, dan aanvaard Ondernemer daarvoor geen aansprakelijkheid. Extra kosten zijn voor rekening van de consument.

Cadeauverpakkingsservice
Daarvoor geschikte artikelen verpakt Ondernemer desgewenst gratis in cadeaupapier. Bij relevante artikelen is hiertoe een keuzemogelijkheid toegevoegd.

Afhalen 
Uitgesloten van afhalen op het bezoekadres van Ondernemer zijn producten van: n.v.t.  Overige artikelen kunnen alleen op afspraak worden afgehaald. Selecteer daartoe bij de winkelwagen als verzendmethode Afhalen bij verkoper.  Wij nemen contact op als het artikel klaar staat om afgehaald te worden. Dit kan schriftelijk of telefonisch. 

Bezorgmethodes en een pakket volgen
Ondernemer informeert de consument per e-mail zodra een pakket verzonden is. De levertijd binnen Nederland varieert afhankelijk van de koeriersdienst; levering naar België is vaak een dag langer.  Grote producten (bepaalde spiegels, meubels, wandobjecten en pallets) worden niet als standaard pakket verzonden. Voor levering wordt vooraf persoonlijk met de consument contact opgenomen.  

Niet thuis op bezorgmoment 
Standaard pakket: bij afwezigheid op het tijdstip van levering wordt soms een tweede afleverpoging ondernomen of wordt het pakket afgegeven op een afhaalpunt in de buurt (vaak een supermarkt). De klant wordt hierover (tegenwoordig) per e-mail door de bezorgdienst geïnfomeerd.  De geboden service kan per pakketdienst en per land verschillen, maar ook wijzigen. 

Als met de consument eenmaal een afleveringsafspraak is gemaakt voor levering van pallets of grote stukken, dan vindt daarop direct de transportboeking plaats bij de expediteur. Na inboeking kan deze afspraak niet meer worden gewijzigd. Wij communiceren de met de consument over de verwachte leverdatum, waarop bezorging volgt tussen 09.00 en 18.00 uur.  Als op de overeengekomen datum de goederen niet kunnen worden afgeleverd, dan kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor een tweede poging.  

Eigendomsvoorbehoud
Afgeleverde artikelen blijven eigendom van ondernemer totdat door consument aan alle (betalings)verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de Wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
Ondernemer is onherroepelijk gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de artikelen die het eigendom van haar zijn gebleven, terug te (laten) nemen. 

Retourneren
De voorwaarden / regels voor retourneren zijn te vinden onder "Levertijd en Verzenden & Retourneren", welke onderdeel vormen van deze Algemene Voorwaarden. 

Disclaimer
De 'Disclaimer'  maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden.

Fotomateriaal
Op de website gebruikte foto's, afbeeldingen, logo's of filmmateriaal zijn eigendom van leveranciers, importeurs, kunstenaars of ondernemer. Voor fotomateriaal geldt automatisch een copyright, ongeacht of de foto's voorzien zijn van een kopieerbeveiliging of watermerk. Ze mogen nimmer zonder toestemming vooraf, voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Indien het copyright wordt geschonden dan zal de ondernemer kosten in rekening te brengen voor het gebruik van het fotomateriaal.

De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden gaat boven elke vertaling daarvan.

Geactualiseerd: 15 juli 2019

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
You are using a really old version of
Internet Explorer, click here to upgrade your browser.
x