Algemene Voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer, handelend onder de naam Decovista: de natuurlijke of rechtspersoon, welke producten en/of diensten zowel direct als op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. klant of consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Erkenning elektronische communicatie
Decovista erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden, hieronder ook begrepen de aparte secties DisclaimerPrivacy Policy en Levertijd, Verzenden en Retourneren zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven op de internetlocatie, op alle overeenkomsten die via de internetlocatie tot stand komen tussen de Consument en Ondernemer en op alle bestellingen die door de consument via de internetsite worden geplaatst. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.  De voorwaarden zijn via de internet web-shop te raadplegen (via http://www.decovista.nl/nl/service/general-terms-conditions/), te downloaden en te printen.  Op verzoek zal Ondernemer ze per reguliere post toezenden.  Op het vestigingsadres bestelde of gekochte goederen vallen niet onder de wet voor kopen op afstand. Op overeenkomsten tussen Ondernemer  en de klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Onderzoekplicht:
Bij aanname van een pakket heeft klant of diens plaatsvervanger de verplichting de inhoud bij aflevering te onderzoeken op schade en om vast te stellen of het geleverde overeenkomt met de bestelling. Bij gebreken dient hij Ondernemer daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 72 uur hierover te informeren zowel per e-mail als telefonisch. Bij transportschade  zal het betreffende artikel waar mogelijk worden vervangen als is gehandeld volgens de voorwaarden en instructies zoals beschreven bij Levertijd, Verzenden, Retourneren, onderdeel "Beschadigd ontvangen artikelen". 

Zichttermijn / afkoelingsperiode
Ondernemer geeft alleen op internetbestellingen een zichttermijn van 14 (veertien) dagen.  Deze termijn vangt aan op de leverdatum. Indien de consument een product niet wenst te behouden, dient hij dit binnen veertien dagen na afleverdatum schriftelijk (e-mail) aan Ondernemer te melden, voorafgaand aan de terugzending. Het artikel kan daarna, mits in oorspronkelijke staat, ongebruikt en in de zoveel mogelijk onbeschadigde, originele verpakking worden geretourneerd.
De zichttermijn / afkoelingsperiode is van toepassing op uit voorraad geleverde producten. De kosten en het risico van retournering zijn voor rekening en verantwoording van de consument, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Als de originele productverpakking geschonden is, waardoor het artikel niet meer als 'nieuw' kan worden verkocht wordt de waardevermindering afgetrokken van het aankoopbedrag.  Indien een product of de originele verpakking tijdens de retournering schade heeft opgelopen of vermist wordt, dan zal Ondernemer hiervan de consument binnen 72 uur in kennis stellen. De consument dient dan verdere stappen te ondernemen om zijn schade en/of die van de ondernemer op te lossen. 

Terugbetaling van ongeschonden en in de oorspronkelijke staat verkerende artikelen geschiedt binnen 7 dagen (tot maximaal de wettelijke termijn van 14 dagen) en omvat de betaalde prijs voor het artikel alsmede de verzendkosten. Indien het geretourneerde artikel slechts een deel is van een levering en de andere geleverde artikelen worden behouden, dan vindt geen restitutie plaats van de oorspronkelijke betaalde verzendkosten. Als bij afrekenen een kortingscode werd gebruikt dan controleren wij of deze na retournering van een artikel nog van toepassing is op de behouden artikelen. 

Uitgezonderd van de zichttermijn zijn artikelen die Ondernemer op het  moment van de bestelling niet uit voorraad kon leveren en die voor de consument bij de importeur, fabrikant of derde partij moeten worden besteld. Een artikel wordt geacht op voorraad te zijn geweest als het aantoonbaar binnen 5 dagen is verzonden. De van toepasing zijnde voorraadstatus is vóór aankoop van een artikel zichtbaar bij de productinformatie.
De zichttermijn is evenmin van toepassing op producten die rechtstreeks op het bezoekadres zijn gekocht / besteld / afgenomen, vooraf zijn bekeken.

Gebruik producten
Producten en maten worden zo nauwkeurig mogelijk omschreven. Kleine maat- en kleurafwijkingen zijn bij handwerkproducten mogelijk. Ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing ervan. Lees ook onze Disclaimer.

Prijzen
Via de webwinkel getoonde prijzen, zijn gebaseerd op Euro’s, inclusief b.t.w. en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. Bedragen getoond in vreemde valuta worden automatisch berekend en kunnen onderhevig zijn aan koersschommelingen.
Ondernemer is niet gehouden tot het leveren van producten indien er sprake is van een foutief geprijsd artikel, een onjuist geselecteerde verzendwijze, een fout in de aangegeven verzendkosten of een onterecht toegepaste korting(scode).

Levering van bestelde producten geschiedt tegen de -op het moment van totstandkoming van de overeenkomst- op de internetlocatie vermelde prijzen of tegen de prijs waarvoor een factuur is gemaakt (typefouten voorbehouden). 
Prijzen die door ondernemer op andere wijze dan via de internetlocatie kenbaar zijn gemaakt binden ondernemer niet voor producten die via de internetlocatie worden besteld. Ondernemer behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven op elk moment te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gaan in vanaf het moment van publicatie in de web-shop, maar laten reeds verstrekte facturen en orderbevestigingen ongemoeid, tenzij sprake was van een aannemelijke fout.

Kortingscodes
Kortingscodes kunnen een beperkte inwisseldatum hebben, van toepassing zijn bij een minimum orderbedrag of enkel gelden bij een bepaald productgroep. Er kan nooit meer dan 1 kortingscode tegelijk worden ingewisseld. Kortingscodes zijn niet inwisselbaar tegen contant geld.  Als een aangeschaft artikel (deels) is betaald met een kortingscode en dit artikel wordt geretourneerd, dan vindt een herberekening plaats, rekening houdend met het minimale orderbedrag. Hierdoor kan een toegepaste korting vervallen.  

Offertes 
Een offerte is vrijblijvend en bindt noch consument, noch Ondernemer tot aankoop of levering van de in de offerte genoemde zaken en/of tegen de daarin genoemde prijzen. Indien een offerte is uitgebracht waarop geen geldigheidsduur is vermeld, dan is deze offerte ten hoogste tot 30 dagen na uitgifte geldig, onverminderd het recht om verhogingen in de b.t.w. alsnog door te belasten.

Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst tussen de consument en Ondernemer komt tot stand op het moment dat een bestelling in onze webwinkel wordt ontvangen, waarna geautomatiseerd aan consument een schriftelijke bevestiging van zijn bestelling per e-mail wordt verzonden, met als bijlage de factuur. Van een overeenkomst is eveneens sprake als telefonisch of per e-mail een bestelling wordt gedaan en per e-mail (of op verzoek via de reguliere post) aan consument een orderbevestiging en/of factuur wordt verzonden. De consument is daarbij verantwoordelijk voor het juist vermelden van zijn/haar e-mailadres, opdat elektronische berichten hem/haar kunnen bereiken. Een onjuist opgegeven e-mailadres maakt de overeenkomst niet ongeldig. Consument dient na ontvangst van de factuur het afleveradres op juistheid te controleren en eventuele onvolkomenheden direct door te geven. 

BETAALMETHODEN

Vooraf online betalen
Ondernemer biedt in de webwinkel diverse online betaalmogelijkheden aan en is gerechtigd daarbij betaalkosten door te berekenen aan de consument. Bij de winkelwagen is zichtbaar of er betaalkosten zijn en hoe hoog deze zijn.   
Alle actuele betaalmogelijkheden worden vermeld in het hoofdstuk "Betaalmethoden" en kunnen per land verschillen. Ondernemer kan niet garanderen dat de gewenste betaalmethode altijd beschikbaar is omdat hij daarbij afhankelijk is van diensten van derden.  

Vooraf zelf overschrijven
Consumenten die liever niet online willen betalen of dit niet kunnen, mogen het factuurbedrag ook overboeken naar het bankrekeningnummer van Ondernemer dat op de factuur vermeld staat. De bestelde artikelen worden een beperkte tijd gereserveerd in afwachting van de betaling.  

Let op: indien bij het bestelproces is aangevinkt dat men achteraf wil betalen met Billink , wacht dan op de E-factuur van Billink.


Aanbetalen
Op producten met een langere levertermijn kan worden aanbetaald. Het aanbetalingsbedrag wordt in overleg met de consument vastgesteld, maar is doorgaans 10 - 20% van de hoofdsom met een minimum van € 100.  
Aanbetalen kan via bankoverschrijving, een "betaallink", of contant op het bezoekadres. De aanbetaling is een garantstelling tot nakoming van de koopovereenkomst. Bij annulering kan Ondernemer gemaakte kosten compenseren met de aanbetaling. Producten waarvoor een aanbetaling is gedaan blijven te allen tijde eigendom van de ondernemer, totdat het volledige aankoopbedrag is voldaan. 

Achteraf betalen met Billink (alleen beschikbaar voor Nederland)
Gemaximeerd tot € 500 per klant en per factuur. 

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Ondernemer in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: "Billink"). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren.
De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Bevestiging van bestellingen, betalingen, verzendingen
Een consument die online of telefonisch een bestelling plaatst ontvangt per e-mail een orderbevestiging met als bijlage de factuur, berichtgeving omtrent de betaling en van verzending. Hierbij is Ondernemer afhankelijk van beschikbaarheid van electronische diensten en juistheid van de  gegevens die consument heeft verstrekt aangaande zijn e-mailadres. Als Consument na 30 minuten nog geen bestelbevestiging heeft ontvangen (controleer ook de Spam-box) wordt hij verzocht telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Ondernemer. 

Betaalherinnering
Vijf dagen na ontvangst van een niet afgerekende bestelling zal automatisch per e-mail een betaalherinnering worden verstuurd. Hierin staat vermeld of en hoe de consument hierop kan reageren.

Internationale leveringen
Ondernemer verzend haar producten naar consumenten zowel binnen als buiten de Europese Unie. Daarbij is de consument (koper en geadresseerde) altijd zelf verantwoordelijk voor inklaring in het land van bestemming en daarbij ontstane kosten en heffingen. Ondernemer bemiddelt niet bij het oplossen van problemen  bij invoer en is niet verantwoordelijk voor inbeslagname, vernietiging, juridische gevolgen en alle kosten die hiermee gepaard gaan. 

Levering meubels:
Zodra een (groot) besteld artikel leveringsgereed is dient de klant eraan mee te werken dat ondernemer het product op korte termijn kan overdragen. Het leveren van grote objecten en / of meubelstukken beperkt zich standaard tot levering achter de eerste drempel van het afleveradres, mits deze zich op de begane grond bevindt en zonder obstakels (trappen) bereikbaar is.
Indien het afleveradres zich op een (bel)etage of in een souterrain bevindt, dan dient vooraf te worden besproken op welke wijze de levering kan plaatsvinden. Zonder vooraf overleg wordt uitgegaan van standaard aflevering. 

Levertijden algemeen:
Voorradige artikelen worden doorgaans binnen 1-3 werkdagen verzonden. In de webwinkel is op artikelniveau de voorraadstatus zichtbaar.  Consument kan zich alvorens de bestelling te plaatsen, ervan vergewissen of een artikel direct leverbaar is. Indien een artikel niet uit voorraad leverbaar is en consument had dit kunnen zien, dan wordt niet automatisch contact hierover opgenomen.
Artikelen die de indicatie niet in voorraad of in backorder hebben zullen bij de leverancier worden besteld. De dan geldende  levertermijnen zijn terug te vinden in de sectie Levertijd, Verzenden, Retourneren. De genoemde termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale levertermijn.

Als de ondernemer verwacht dat de wettelijke levertermijn van 30 dagen overschreden zal worden, dan communiceert zij dit aan de consument. De consument kan dan beslissen of hij/zij alsnog wenst te annuleren. Bij annulering wordt het eventueel vooruitbetaalde bedrag terugbetaald. Als de klant op het moment dat hij geïnformeerd wordt over de (langere) levertijd de order niet annuleert, dan stemt hij nadrukkelijk in met overschrijding van de wettelijke levertermijn van 30 dagen en zal zich dientengevolge niet beroepen op de ontbindingsmogelijkheid op grond van overschrijding van deze termijn. Als door omstandigheden na 13 weken nog steeds geen levering mogelijk is, dan kan consument ontbinding van de koopovereenkomst eisen waarbij reeds vooruitbetaalde aankoopkosten of aanbetalingen wordt terugbetaald.

Afleveradres
Ondernemer verzend bestellingen naar het adres dat door de consument in het online bestelformulier is ingevuld. De geadresseerde staat tevens op de factuur vermeld.  De consument is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens. Controleer daarom de factuur op juistheid en compleetheid. Wanneer verzending plaatsvindt op basis van een door de consument verstrekt onjuist  of incompleet adres, dan aanvaard Ondernemer daarvoor geen aansprakelijkheid. 

Cadeauverpakkingsservice
Daarvoor geschikte artikelen verpakt Ondernemer desgewenst gratis in cadeaupapier. Bij relevante artikelen is hiertoe een keuzemogelijkheid toegevoegd.

Afhalen 
Uitgesloten van afhalen op het bezoekadres van Ondernemer zijn producten van Walltastic, QisDesign, Nexttime.  Overige merken en artikelen kunnen alleen op afspraak worden afgehaald. Selecteer daartoe bij de winkelwagen als verzendmethode Afhalen bij verkoper en maak daarna een afspraak. Dit kan schriftelijk of telefonisch. 

Bezorgmethodes en een pakketje volgen
Ondernemer informeert de consument zodra een pakket verzonden is. De levertijd binnen Nederland varieert afhankelijk van de koeriersdienst; naar België is vaak een dag extra.  Grote producten (bepaalde spiegels, meubels, wandobjecten en pallets) worden niet als standaard pakket verzonden. Voor levering wordt vooraf persoonlijk met de consument contact opgenomen. Tijdzendingen (bepaald dagdeel) en spoedlevering zijn mogelijk tegen meerprijs. Neem contact op voor de mogelijkheden en de juiste prijs.

Niet thuis op bezorgmoment 
Standaard pakketpost: bij afwezigheid op het tijdstip van levering wordt doorgaans een tweede afleverpoging gedaan of wordt in de brievenbus een kaartje achtergelaten om een nieuwe afleverdatum te plannen.  De geboden service kan per pakketdienst en per land verschillen.

Als met de consument persoonlijk een afleveringsafspraak is gemaakt voor levering van meubels/pallets/grote stukken/tijdzendingen) en op het overeengekomen moment lijkt niemand aanwezig, dan volgt alleen een nieuwe afleveringspoging als de kosten daarvoor worden voldaan. De zending kan ook bij de Ondernemer worden afgehaald binnen een overeen te komen termijn.

Eigendomsvoorbehoud
Afgeleverde artikelen blijven eigendom van ondernemer totdat door consument aan alle (betalings)verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de Wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
Ondernemer is onherroepelijk gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de artikelen die het eigendom van haar zijn gebleven, terug te (laten) nemen. 

Retourneren
De voorwaarden / regels voor retourneren kunt u vinden onder "Levertijd en Verzenden & Retourneren", welke onderdeel vormen van deze Algemene Voorwaarden. 

Disclaimer
De 'Disclaimer'  maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden.

Fotomateriaal
Op de website gebruikte foto's, afbeeldingen, logo's of filmmateriaal zijn eigendom van leveranciers, importeurs, kunstenaars of ondernemer. Voor fotomateriaal geldt automatisch een copyright, ongeacht of de foto's voorzien zijn van een kopieerbeveiliging of watermerk. Ze mogen nimmer zonder toestemming vooraf, voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Indien het copyright wordt geschonden dan zal de ondernemer kosten in rekening te brengen voor het gebruik van het fotomateriaal.

De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden gaat boven elke vertaling daarvan.


Geactualiseerd: 22 april 2016

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
You are using a really old version of
Internet Explorer, click here to upgrade your browser.
x